Wednesday, October 2, 2013

PANDUAN TUGASAN KBS3123


PANDUAN TUGASAN KBS 3123 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

TUGASAN 1(PORTFOLIO): 20 MARKAH

PORTFOLIO

       Portfolio adalah dokumen yang menggambarkan proses perkembangan dan rencana pencapaian visi di masa yang akan datang. Dalam hal akreditasi, Portfolio digunakan sebagai instrumen penilaian yang bersifat terbuka (open-ended) dan multipurpose. Portfolio harus disusun berdasarkan evaluasi diri melalui suatu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT analysis) serta mencakup informasi komprehensif tentang indikator kinerja kunci yang dinilai (dalam hal ini adalah penyelenggaraan, aset fisik, aset finansial, aset sumberdaya manusia, dan aset informasi).  (wiki.answers.com)

Apa Itu Portfolio?

       Portfolio merupakan koleksi hasil kerja pelajar yang memberi gambaran tentang sejarah usaha pelajar dan pencapaiannya dalam bidang tertentu. Koleksi termasuk penglibatan pelajar dalam pemilihan bahan kandungan, garis panduan pemilihan, kriteria dan bukti refleksi kendiri pelajar.(Arter & Paulson, 1990)

Definisi :

  Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama .

Konsep

       Portfolio atau profil profesional merupakan satu koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi pengetahuan, kemahiran, pengalaman, kelayakan, matlamat dan pencapaian. Oleh itu portfolio bukan sekadar C.V atau rekod perkhidmatan.(Teacher Education Division, Ministry of Education Malaysia, March 1997 ‘PETEP’; Profiling Portfolios For The Teaching Practicum, Kuala Lumpur.)

Ciri-Ciri Portfolio

  Portfolio mesti menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelatih: iaitu rasional, matlamat, pengalaman, halatuju dan harapan.

  Portfolio mempunyai matlamat berbeza dari semasa ke semasa. Oleh itu ia haruslah dikemaskini dari semasa ke semasa.

  Sesuatu portfolio boleh mempunyai beberapa tujuan pada satu masa, dengan syarat ia tidak bercanggah. Misalnya bahan yang terdapat di dalamnya menggambarkan minat, objektif pelajar. Dalam masa yang sama, ia juga menggambarkan kehendak guru dan ibubapa.

  Portfolio seharusnya mengandungi maklumat yang menggambarkan kemajuan (growth).

  Kaedah dan teknik menghasilkan portfolio memerlukan sokongan, model dan refleksi.

  Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan penilaian yang teliti.

  Dijalankan secara kolaboratif.

  Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi atau bentuk.

  Menggalakkan pembelajaran secara interaktif.

  Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik.

Penilaian portfolio

       Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil.

       Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.

       Lebih terbuka dan seimbang.

       Dipantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama lain-lain bukti pembelajaran.

       Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama

Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina

Portfolio kerja harian

  Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan.

  Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.

Portfolio Hasil Terbaik (Show Portfolio)

  Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif.

  Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam portfolio harian.

Portfolio dokumen  (Documentary Portfolio)

  Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.

  Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat tertentu.

Kegunaan portfolio

       Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik.

       Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya.

       Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri.

       Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar.

       Mempelbagaikan bukti penilaian.

       Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.

Kerangka Jawapan

Sejarah dan Latar belakang kelas pemulihan khas

Ò  Sejarah pembukaan program

Ò  Jumlah murid

Ò  Statistik murid pemulihan khas

Ò  Objektif

Ò  Sasaran/kpi

KONSEP

Program Pemulihan Khas ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

MATLAMAT

Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan .

OBJEKTIF

          Menguasai kemahiran asas 3M

          Meneruskan  pembelajaran di kelas biasa

          Menambah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran

 

PUNCA DAN BIDANG KUASA

       Surat siaran Bahagian Sekolah-Sekolah KPM.  Bil.KP(BS)8594/Jld.11/(32) bertarikh 22Jan. 1985. (Guru Khas Pendidikan Pemulihan)

       Surat siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26) bertarikh 28Jan.1986. (Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah)

       Surat siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/PK/Jld. V(29) bertarikh 17Mac.1986 (Pengawasan dan Penyeliaan Program Pemulihan)

       Garis  Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas,KPM(2012)

BIDANG KUASA PEKELILING KP(BS)8502/5/PK/Jld. V ( 34) 30 Jun1989

a)      Jawatan guru pemulihan tidak termasuk dalam nisbah guru:kelas 1.5.Semua sekolah rendah biasa kecuali SKM.

b)      Guru yang pernah mengikuti Kursus Pemulihan di MESTIKAN menubuhkan kelas pemulihan.

c)       Hanya seorang sahaja guru pemulihan yang dulantik disekolah.

d)      Guru Khas Pemulihan hendaklah sepenuh masa mengajar di kelas pemulihan.

e)      Guru Besar dan Semua Guru dikehendaki memberi sokongan dan kerjasama.

PERUNTUKAN JAWATAN GURU PEMULIHAN KHAS

Semua sekolah rendah kecuali SKM diperuntukkan satu (1) jawatan Guru Pemulihan Khas dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan Guru Asas ( n x 1.5 ) seperti dalam kelayakan peruntukan guru.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 


 
 


  

 


 
  
 

 


  No comments:

Post a Comment