Saturday, October 15, 2011

TUGASAN 3 : KRB 2033

TUGASAN 50%


Soalan 1

Arahan

Petikan yang berikut merupakan sebahagian daripada temu bual yang telah dijalankan di sebuah sekolah antara guru kelas dengan seorang pelajar baharu. Perbualan ini berlaku dalam suasana yang tidak formal dan bahasa yang gunakan juga tidak baku.

Tukarkan bahasa yang digunakan dalam perbualan ini dalam bahasa Melayu baku.

GuruNorji

GuruNorji

GuruNorjiGuruNorji

GuruNorjiGuruNorji

Nama awak siapakah? Bagaimana rasa belajar kat sini?Nama saja Norji. Asal Kampung Pinang. Saya sekolah dekat sini. Saya seronok belajar kat sini.Kenapa seronok?Kiranya dapat menimba ilmu pengetahuan dari guru-guru yang berpengalaman. Macam guru lepas belajar daripada luar negara.Apa peranan you bila cikgu guna smartbord?Baru tau itu smartboard. Rasa macam adalah semangat sikit kan, nak belajar.Oo… Dulu tak semangat nak belajar, tak ada smartboard.Tak jugaklah. Kiranya menambahkan semangat untuk belajar. Tapi setiap kelebihan ada la kekurangan dia.Kekurangan?Tu la smartboard. Masa dia sikit sangat. Kalau pakai smartboard tak sempat nak salin nota.Oh… perlu lebih masa la.Ya. Masalahnya banyak masa terbuang kat situ, teknikal tu kan.

15 markah

Soalan 2 - Esei

Arahan

Tulis sebuah esei berdasarkan soalan di bawah.

Baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan dasar bahasa , iaitu “Memartabatkan bahasa Melayu dan Memperkasakan bahasa Inggeris”. Sebagai guru di sekolah, anda terlibat secara langsung dengan dasar tersebut dalam memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Bincangkan lima (5) peranan yang anda boleh lakukan dalam menjayakan dasar berkenaan.Esei yang dihasilkan perlu memenuhi kriteria berikut:

a. Laras bahasa ilmiah;

b. Huraian yan tuntas dan contoh yang relevan;

c. Pada tempat-tempat yang sesuai, gunakan peribahasa atau kata-kata hikmat;

d. Setiap pernyataan ada sumber rujukan yang autentik;

e. Menggunakan jenis fon Arial saiz 11 atau Times New Roman saiz 12 dengan jarak langkau 1.5;

f. Panjang esei kira-kira 2,500 patah perkataan.

35 markah

Sunday, September 18, 2011

bahan tugasan krb3033 bahasa melayu

BENTUK TUGASAN:
1.FORUM          : 10%

2.TUGASAN 2          : 20%

3.TUGASAN 3          : 30%

4. PEPERIKSAAN    : 40%

     JUMLAH              : 100%

SOALAN TUGASAN 3 :

PENYEDIAAN KERTAS KERJA SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA MELAYU UPSI.
TAJUK : PENGAJARAN TATABAHASA DALAM


KONTEKS


a) 5 prinsip pengajaran tatabahasa(5M)
b) teknik pengajaran yang sesuai(10M)

c) RPH Pengajaran Tatabahasa tahun 6(15M)

FORMAT KERTAS KERJA

1. Abstrak :dalam bahasa melayu(italic)
2. Pengenalan/latar belakang:kenapa tulis,kandungan,tajuk.

3. Penyataan masalah:kajian tokoh,literatur. Bentuk point/huraian:3.1,3.2,3.3….

4. Objektif: bentuk point/huraian: tingkah laku yang boleh diukur.

5. Pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks:
5.1 Prinsip pengajaran tatabahas

5.2 Teknik yang sesuai dengan konteks

5.3 RPH pengajaran tatabahasa: format RPH.

6. Penutup/kesimpulan/rumusan.

Rujukan APA


PENGHANTARAN TUGASAN


1.Email kepada pensyarah2.Hantar hardcopy &softcopy kepada tutor pada tutorial kedua : 16/10/2011(ahad).Pastikan tanda tangan di borang penghantaran bagi tujuan rekod.

PANDUAN TUGASAN:

PENGAJARAN TATABAHASA DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH


Prinsip Asas Pengajaran Tatabahasa Sekolah Rendah


a. Tatabahasa diajarkan secara penyerapan.
b. Contoh yang banyak penting membina kefahaman murid- murid
c. Banyakkan latih tubi
d. Alat bantu mengajar penting menyokong kefahaman
e. Menitikberatkan penggunaan tatabahasa yang betul.PENGAJARAN TATABAHASA DALAM KONTEKS


Oleh : Alias bin Selamat
Email : pakciklias@gmail.com

1.0 Abstrak
2.0 Pengenalan/latar belakang
3.0 Penyataan masalah:
4.0 Objektif
5.0 . Pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks:
        5.1 Prinsip pengajaran tatabahasa (5Markah)
        5.2 Teknik yang sesuai dengan konteks (10Markah)
        5.3 RPH pengajaran tatabahasa: format RPH(15Markah)
6.0 Penutup/kesimpulan/rumusan
7.0 Rujukan APA

JUSTIFIKASI PENULISAN:


1 Abstrak :1m/s
2 Pengenalan/ latar belakang :1 m/s
3 Penyataan masalah: 1 m/s
4 Objektif: 1 m/s
5 Pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks: (3-4 m/s)
     5.1 Prinsip pengajaran tatabahasa
     5.2 Teknik yang sesuai dengan konteks
     5.3 RPH pengajaran tatabahasa: format RPH : 7-8 m/s
6. Penutup/kesimpulan : 1-2  m/s

7 Rujukan Gaya APA . 5-10 rujukan

   (15-20 muka surat )


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Tarikh : 11.02.2011
Tahun : Lima Anggerik
Masa : 8.45 am -9.45 am
Tema : Keselamatan Jalan Raya
Tajuk : Sehari Bersama Program “ Street Smart “.

Fokus Utama :
7.1. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 2
1. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Fokus Sampingan:
6.1. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji
       termasuk maklumat daripada internet.

Aras 2
1. Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Mentafsir gambar atau papan tanda untuk mencari maksud sebenar.
2. Membaca dan menulis maksud gambar atau papan tanda yang ditunjukkan.
3. Mengembangkan idea perenggan dengan menggunakan kata dan ayat yang betul
4. Menulis maklumat yang didengar kepada genre naratif

Kemahiran Bahasa : Kemahiran menulis, Kemahiran membaca, Kemahiran mendengar dan Kemahiran
                               bertutur.
Sistem Bahasa :
Tatabahasa : Ayat Tunggal
Kosa Kata : Isyarat, Jejantas, Selekoh, Lencongan, Had laju, Lintasan, Kanan dan Kiri

Pengisian Kurikulum :
Ilmu - Pendidikan Kesihatan & Sivik
Nilai Murni - Berhati - hati, Sabar

Kemahiran Bernilai Tambah :-

1. Kemahiran Berfikir – Membanding dan Membeza, Mentafsir
2. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
3. Kemahiran Belajar Cara Belajar
4. Pembelajaran Konstruktivisme

Bahan Bantu Mengajar:

Rujukan URL: (slaid/ power point), LCD, Komputer, Lembaran Kerja, Petikan.

Pengetahuan Sedia Ada:
Murid mengetahui dan pernah melihat papan tanda peraturan di jalan raya.


Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
• Tambahan:
1.Tuliskan ruang refleksi
2.Tambahkan KBT ikut kesesuaian:
     2.1 koperatif
     2.2 kecerdasan pelbagai
     2.3 kajian masa depan.
3.dekat ruangan catatan tuliskan:

• tuliskan BBM, KBT, Nilai.
Sunday, May 8, 2011

nota APA

Gaya Penulisan (Style)
APA (American Phsycological Association)- psychology, education, and other social sciences.
If you are using the style for Copy Manuscripts, doublespace all lines. If you are using the style for Final Manuscripts, singlespace all lines and skip a line in between each reference. Ask your professor which style to follow.Indent the second and following lines 5 to 7 spaces or one half inch.


Use only the initials of the authors' first (and middle) names.


If no author is given, start with the title and then the date.


If you are using a typewriter that cannot produce italics, then use underlining instead.


Magazine articles: include the month (and day) as shown under Newspapers.


Websites: if the date the page was created is not given, use (n.d.).


The rules concerning a title within a title are not displayed here for purposes of clarity. See the printed version of the manual for details.

Part of Citation:
-Author(s) BOOK  with One Author-Date


-Title of Book


-Title of Article


-Title of Periodical


-Volume


-Pages


-Place of Publication


-Publisher


-Other Information


Lord, W. (1955). A night to remember. New York: Holt, Rinehart, and   Winston.

BOOK with Two Authors
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history   of the future.
        New York: Pocket Books.BOOK ARTICLE OR CHAPTER 
 James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk
          and Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219-223).
          Westport, CT: Greenwood.

NEWSPAPER ARTICLE
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern
        society using the world of Star Trek. Los Angeles Times, p. A3.

JOURNAL OR MAGAZINE ARTICLE
Wilcox, R. V. (1991). Shifting roles and synthetic women in Star Trek: The  
        Next  Generation. Studies in Popular Culture, 13(2), 53-65.

ENCYCLOPEDIA ARTICLE
Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The encyclopedia Americana (Vol. 24, pp.
        390-392). Danbury, CT: Grolier.


WEBSITE
Lynch, T. (1996). DSN trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 1997,
         from Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club Web   
         site:http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html

ERIC Documents
Fuss-Reineck, M. (1993). Sibling communication in Star Trek: The          
         Next Generation:   Conflicts between brothers. Miami, FL: Annual Meeting of  
         the Speech Communication Association. (ERIC Document Reproduction Service No.
          ED 364932)

Tutorial ppg.upsi.2011

Sila lihat contoh rangka tugasan sahsiah.

TUGASAN 2 :

5 ASPEK CIRI-CIRI GURU BERKESAN DALAM PENGAJARAN BERDASARKAN NILAI-NILAI BITARA(20markah)
1. Integriti
2. Kreatif dan Inovatif
3. Semangat Berpasukan
4. Profesional
5. Prihatin Kebajikan Anggota
6. Berorentasikan Pelanggan

-Jawapan  mesti ada isi+ huraian+contoh

TUGASAN 3(30%)

1A. HURAIKAN 1 ISU YG MELANGGAR ETIKA PROFESION PERGURUAN ?(10M)

Jawapan : contoh : merokok +kesan kepada etika kerja +huraikan

1B KESAN ISU KEPADA PEMBANGUNAN SAHSIAH GURU (10M)

Jawapan : kesan kepada psikap guru + huraikan

1C KAITKAN ISU TERSEBUT DENGAN 1 TEORI PEMBANGUNAN SAHSIAH(10M)

Jawapan : contoh teori behaviorisme (tingkah laku): kaitkan dengan sahsiaha guru + contoh + huraian

Sunday, January 9, 2011