Friday, October 4, 2013

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengertian konsep pengajaran

Pengajaran ialah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah peubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahan yang baru, pengukuhan dan pengubahansuaian yang berlaku terhadap anak dididik.

Keperluan perancangan pengajaran dan pembelajaran

Perancangan perlu dilakukan untuk:
1.memenuhi masa yang diperuntukan
2.menepati kehendak objektif/matlamat
3.berkesan sepanjang waktu pengajaran
4.menarik perhatian dan tidak membosankan

Objektif pengajaran

Objektif boleh dalam bentuk:

Objektif implisit
melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti
1. memahami
2. mengetahui
3. menghargai sesuatu yang telah diajar

Objektif eksplisit
melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti :
1. menyenaraikan
2. menjelaskan
3. memberikan contoh
4. menunjukkan cara yang betul tentang apa yang diajar.

Buku rekod mengajar
Buku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar.( Berdasarkan SPI Bil 3/1999.)

Buku rekod mengajar wajib mengandungi dua perkara penting :

1.Rancangan Pelajaran Tahunan
Rancangan berdasarkan takwim minggu persekolahan.
Mengandungi isi ringkas rancangan pengajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan.

Butiran yang perlu ada ialah :
-Mata pelajaran
-Tahun
-Minggu
-Tajuk/isi
-Objektif
-Kemahiran
-Nilai dan
-bahan bantuan mengajar

2.Rancangan Pelajaran Harian
Rancangan berdasarkan Rancangan Tahunan

Butiran yang perlu ada ialah :
-Hari dan tarikh
-Mata pelajaran dan tahun
-Masa
-Tajuk
-Objektif/kemahiran yang ingin dicapai
-Aktiviti yang dijalankan
-Refleksi

-Buku rekod pengajaran menjadi rujukan dan dokumen penting bagi sekolah ,PPD ,JPN ,dan
jemaah nazir sekolah
-Ia adalah milik sekolah dan mesti dikembalikan dan disimpan oleh pihak sekolah sebelum cuti
sekolah akhir tahun bermula. Ia juga digunakan sebagai sasaran kerja tahunan untuk menilai
prestasi kerja tahunan guru.
-Rekod P&P boleh juga disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai
dengan teknologi semasa. Rekod P&P dan bahan-bahan lain berkaitan dengan
penyediaan rancangan pelajaran tahunan perlu dikemukakan dengan serta merta apabila
dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.
-Rekod P&P boleh disimpan dalam bentuk data komputer
-Kegagalan menyediakan BRP merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan,
sesorang itu boleh didenda tidak kurang daripada RM500 - berdasarkan Peraturan 11(b), -
Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum kebangsaan)1997 (P.U.A.531)

Jadual Waktu
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Jadual waktu mestilah ada:
-Senarai mata pelajaran yang diajar kepada murid
-Setiap hari persekolahan
-Nama guru yang mengajar mata pelajaran dan bilangan waktu mengajar
-Diluluskan oleh Menteri Pelajaran dan Ketua Jabatan

Sukatan Pelajaran
-Dokumen yang mengandungi perkara-perkara yang wajib diajar kepada pelajar sepanjang
tahun persekolahan.
-Sukatan pelajaran disediakan oleh bahagian PPK , Kementerian Pelajaran Malaysia.
-Ia perlu dikemukakan serta merta apabila diminta oleh orang-orang yang diberi kuasa seperti
Ketua Pendaftar, Jemaah Nazir dan Pengetua. Jika gagal dan disabit kesalahan boleh didenda.

Aspek-aspek penting dalam perancangan P&P

Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah
-Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam
-Memilih kemahiran-kemahiran dan dan isi pelajaran yang sesuai

Merancang pengajaran
-Set iduksi
-Perkembangan P&P
-Penutup
-Menentukan strategi P&P
-Menyediakan bahan bantu pengajaran
-Menyediakan penilaian

Komponen P&P

Elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam merekabentuk pengajaran ialah
-Objektif pengajaran
-Strategi pengajaran yang sesuai
-Bahan bantu pengajaran
-Maklum balas pelajar
-Penilaian

Fasa P&P
Fasa P&P terbahagi kepada empat peringkat

1.Pra perancangan
Guru mempunyai gambaran mental mengenai
-keseluruhan pengajaran
-pelajar - potensi, pengetahuan sedia ada dan lain-lain
-isi kandungan pelajaran
-strategi
-bahan yang diperlukan dan boleh digunakan

2.Perancangan aktif
Guru perlulah
-menulis rancangan mengajar
-menyediakan nota,
-membina transperansi/power point/model
-memastikan peralatannya masih berfungsi baik dan sesuai digunakan
-menyediakan senarai semak

3.Perancangan semasa
Guru perlu
-mendapat maklum balas tentang kefahaman pelajar
-mengubahsuai mengikut keperluan dan keadaan semasa
-mengaitkan dan mengulangi pelajaran yang lepas

4.Pasca perancangan
Guru perlu
-menyedari kelemahan pengajaran
-mengesan kekuatan pengajarannya
-membuat catatan tentang perubahan yang diperlukan

Sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran
Sumber ialah bahan yang digunakan semasa proses P&P seperti
-buku teks
-buku rujukan
-buku latihan
-lampiran nota
-Alat audio visual
-LCD
-komputer
-peta
-gambarajah dan
-TV

Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

1.Set Induksi
-Langkah permulaan dalam proses P&P
-Tujuan - untuk menghasilkan aliran pemikiran dan meransang minat pelajar agar dapat
memberi perhatian kepada pengajaran yang akan berlaku
-Masa - 5 minit / 10% daripada masa pengajaran
-Teknik - soalan, kejutan, kaitan dengan pelajaran lalu, isu semasa yang berkaitan,
gambar atau bunyi

2.Perkembangan P&P

Bahagian kedua
-Penyampaian isi pelajaran

Teknik penyampaian guru
-disampaikan berperingkat - dari mudah kepada yang sukar, dari yang konkrit kepada
yang abstrak
-suara yang jelas dan terang
-menggunakan pelbagai kaedah dengan mengambil kira pengalaman dan potensi murid
-berfokus kepada apa yang diajar
-mengamalkan penekanan-penekanan dalam konsep KMSM/KBSR
-Membuat penilaian berterusan
-Teknik Menyoal
-Soalan yang dikemukakan
-Penggabungjalinan
-Penyerapan
-Pengukuhan
-memberikan latih tubi
-memberikan tugasan / kerja rumah
-mengaplikasikan ilmu, nilai dan kemahiran dalam aktiviti pembelajaran
-Pengayaan
-membimbing murid mencari maklumat tambahan
-menyediakan bahan maklumat tambahan
-menggalakkan murid belajar daripada maklum balas
-membimbing murid membuat jangkaan masa depan

Pemulihan
-membimbing murid secara individu
-menggunakan pelbagai bahan
-memberi latihan ulangan
-menggunakan pelbagai teknik pengajaran

Penilaian
-pemerhatian
-soal jawab
-perbincangan
-kerja bertulis
-kerja rumah

3.Hasil pembelajaran murid
-memastikan murid dalam keadaan bersedia mengikuti pelajaran
-melaksanakan pembelajaran arah kendiri (self-directed)
-mengaplikasikan kemahiran mengambil nota
-mempersembahkan hasil aktiviti pembelajaran
-mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber
-mengemukakan pendapat semasa perbincangan
-berdisplin

4.Penutup
Bahagian terakhir

Aktiviti yang dijalankan seperti :
-susulan
-folio
-pengayaan
-membuat projek
-penilaian objektif pengajaran
-pemerhatian
-teknik menyoal
-memeriksa kerja pelajar
-membuat kesimpulan
-rumusan
-menegaskan isi-isi penting
-memberi cadangan dan panduan untuk murid meningkatkan kefahaman
-mencadangkan bahan-bahan yang boleh dirujuk untuk meluaskan ilmu
-mengaitkan pelajaran dengan keperluan hidup seharian
-mengaitkan pelajaran dengan keperluan peperiksaan
-pengubahsuaian pelajaran

No comments:

Post a Comment