Tuesday, September 24, 2013

PEMULIHAN KHAS: Pengenalan


Pendahuluan


Isu mengenai masalah pemulihan ini seringkali timbul setiap kali keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dikeluarkan. Masalah utama yang dihadapi oleh pelajar ialah dari segi Bahasa Melayu dan Matematik. Mengikut kenyataan Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Noh Omar pada tahun 2005 seramai 120,000 pelajar sekolah rendah atau 2.2 peratus daripada jumlah keseluruhan pelajar sekolah tahun 2005 tidak menguasai 2M iaitu tidak tahu membaca dan menulis. 42,000 daripadanya atau 0.8 peratus pula merupakan pelajar sekolah menengah.

Ketua Pengarah Pendidikan (Pelajaran) turut memandang serius masalah 3M ini kerana masa depan murid terbabit akan terjejas dan mudah terjebak dengan pelbagai aktiviti tidak bermoral, sekali gus turut menyebabkan remaja terbabit terlibat dengan gejala sosial. Kementerian Pelajaran juga menyatakan yang akan memasukkan murid yang mendapat gred D dan E dalam UPSR tahun 2005 ke kelas Pemulihan sebaik sahaja pelajar tersebut mendaftar memasuki ke tingkatan satu pada Januari 2006.

Berikutan itu kementerian pelajaran turut memperkenalkan Kelas Intervensi Awal 2M iaitu mengadakan satu ujian khusus untuk kanak-kanak tahun satu bagi mengetahui tahap kebolehan membaca dan menulis. Keratan akhbar menyatakan kelemahan dalam Bahasa Melayu, terutamanya kemahiran menyampaikan idea menerusi penulisan akan menjejaskan peluang pelajar tersebut untuk menjawab kertas lain pada peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan oleh Kementerian Pelajaran, namun masalah ini masih wujud. Terdapat banyak punca yang menyebabkan pelajar ini tidak menguasai 3M di sekolah rendah. Masalah ini berterusan apabila pelajar melangkah masuk ke sekolah menengah.

Selain daripada itu masalah juga timbul apabila guru yang mengajar mengatakan seseorang pelajar itu sebagai bermasalah, bodoh dan sebagainya. Akibatnya pelajar pemulihan ini terus ketinggalan. Ada juga guru yang mengatakan itu bukan kerja mereka. Ramai diantara guru seperti ini beranggapan bahawa tugas pemulihan hanya perlu dilakukan oleh guru khas pemulihan sahaja. Namun pihak pentadbir juga mengambil pelbagai usaha bagi membantu pelajar yang bermasalah ini.

Menurut Eee Ah Meng (1998), masih ada pelajar yang belum mengusai 3M dengan baik di peringkat KBSM. Tambahnya sekiranya tindakan susulan tidak diambil ia akan mengundang pelbagai kesan yang negatif. Antaranya pelajar itu akan berasa kecewa, rendah diri serta hilang dorongan untuk belajar. Apabila usia mereka meningkat, semakin susah untuk mengatasi masalah pembelajaran mereka. Maka pendidikan pemulihan masih lagi diperlukan oleh pelajar-pelajar KBSM.

Oleh itu pendidikan pmulihan ini sangat penting selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek serta sekurang-kurangnya menguasai kemhairan 3M atau kemahiran asas bekomunikasi akan tercapai bagi mengatasi masalah-masalah ini.

 
Takrif Program Pemulihan

 Menurut Jamilah (1999), berdasarkan kepada kementerian Pendidikan (Pelajaran)  masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid yang lambat belajar dikategorikan kepada masalah pembelajaran ringan dan masalah pembelajaran yang berat. Murid-murid yang lambat menguasai kemahiran bahasa berbanding rakan sebaya yang lain merupakan murid yang bermasalah pembelajaran ringan. Manakala masalah pembelajaran berat merujuk kepada pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran asas membaca , menulis dan mengira.

            Kerajaan telah mengambil perhatian kepada masalah pemulihan  sejak awal lagi melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet yang telah mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.Terdapat beberapa perubahan yang dibuat ke atas Dasar pendidikan negara bagi memastikan sistem pendidikan berjalan lancar. Di bawah laporan ini penekanan diberikan kepada pendidikan asas 3M (membaca, menulis dan mengira) Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman (2003).

Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon 1992, menyatakan menurut National Association for Remedial Education (NARE), mendefinisikan pendidikan pemulihan sebagai memenuhi keperluan keperluan kanak-kanak yang mengalami kesulitan pembelajaran melalui tindakan – tindakan Pendidikan Khas. Berdasarkan definisi NARE, kanak-kanak pemulihan berkemungkinan menghadiri kelas khas dalam sekolah biasa, pusat pemulihan khas atau mengikuti kumpulan yang diundurkan dari kelas biasa yang diajar oleh guru pemulihan. Ini bermakna pendidikan pemulihan adalah berbeza dengan pendidikan khas yang mengalami kecacatan otak atau fizikal.

Buku Panduan KBSR 1982 mendefinisikan pemulihan sebagai ‘proses pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira’. Pengajaran pemulihan merupakan aktiviti – aktiviti yang dijalankan apabila mendapati seseorang murid itu gagal mempelajari sesuatu kemahiran selepas mengikuti aktiviti pembelajaran dalam program biasa  maka disini program pemulihan ini adalah bertujuan sebagai menolong seseorang murid itu untuk menguasai kemahiran berkenaan.

Berdasarkan definsi-definisi diatas dapatlah disimpulkan pendidikan pemulihan adalah sasaran kepada mana mana pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas 3M tidak kira had umur mereka. Maka seperti mana program pemulihan dilaksanakan di sekolah rendah, ia juga perlu dilaksanakan di Sekolah Menengah yang  mempunyai pelajar yang buta huruf.

 Rasional Pendidikan Pemulihan

 Kebanyakkan pelajar pemulihan menghadapi masalah kerana daya intelek serta kecerdasan yang rendah. Oleh itu bagi membantu mereka program pemulihan adalah diperlukan  (Mok Soon Sang 1994). Oleh kerana guru di dalam kelas tiada masa untuk melayan seseorang pelajar secara individu , maka pelajar pelajar pemulihan sentiasa ketinggalan di belakang berbanding rakan sebaya mereka.  Oleh itu bagi membantu dan menyelesaikan masalah pemulihan, program pemulihan perlu disediakan dengan serta merta supaya masalah-masalah pembelajaran tidak menjadi serius. Disamping memerlukan bimbingan dalam pelajaran, pelajar ini juga perlu mempunyai sikap yang positif terhadapnya. Antaranya keyakinan diri, tidak mudah putus asa dan sebagainya.

            Jamilah Ahmad (1999) di dalam bukunya telah menyatakan peruntukan dasar untuk program pemulihan:

Perakuan 33 (halaman 18):

‘Dengan mengamalkan kenaikan darjah secara automatik, murid-murid dianggap seolah-olah mempunyai persediaan dan keupayaan yang sama untuk mempelajari kurikulum yang sama dalam tempoh masa yang sama pula. Akan tetapi dalam sesuatu kumpulan murid memang terdapat mereka yang lemah yang mungkin tidak dapat mengikuti kurikulum yang sama itu. Oleh yang demikian bagi menampung murid-murid yang lemah dalam mata pelajaran yang tertentu, maka pengajaran pemulihan amat diperlukan....’

(Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979)

 

Perakuan 33.1 (halaman19):

‘...Walau bagaimanapun, mereka yang lemah dalam kemahiran tertentu hendaklah diberi pengajaran pemulihan secara teratur...’

            (Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1982)

            Ini bermakna kerajaan turut memberikan perhatian yang serius bagi membantu pelajar pemulihan agar mereka tidak tercicir berbanding rakan sebaya yang lain.

 

Objektif-objektif Pendidikan Pemulihan

 Pendidikan Pemulihan bertujuan untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Mok Soon Sang (1994) di dalam buku Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan menyenaraikan beberapa objektif Pendidikan Pemulihan, antaranya:

  1. Menguasai sesuatu kemahiran melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebolehan mereka.
  2. Mendapat perhatian dan layanan  berdasarkan kebolehan dan perkembangan kognitif mereka.
  3. Mengurangkan masalah pembelajaran yang dihadapi.
  4. Mengembangkan potensi minat terhadap pelajaran.
  5. Memastikan pelajar tersebut mendapat  peluang yanag sama dalam aktiviti  di dalam dan di luar bilik darjah.
  6. Memupuk semangat keyakinan diri dan berdikari semasa di dalam kumpulan atau masyarakat dan,
  7. Memastikan pelajar dapat meneruskan pelajaran dalam sistem persekolahan biasa disamping mengurangkan masalah keciciran.

 

No comments:

Post a Comment