Sunday, September 18, 2011

bahan tugasan krb3033 bahasa melayu

BENTUK TUGASAN:
1.FORUM          : 10%

2.TUGASAN 2          : 20%

3.TUGASAN 3          : 30%

4. PEPERIKSAAN    : 40%

     JUMLAH              : 100%

SOALAN TUGASAN 3 :

PENYEDIAAN KERTAS KERJA SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA MELAYU UPSI.
TAJUK : PENGAJARAN TATABAHASA DALAM


KONTEKS


a) 5 prinsip pengajaran tatabahasa(5M)
b) teknik pengajaran yang sesuai(10M)

c) RPH Pengajaran Tatabahasa tahun 6(15M)

FORMAT KERTAS KERJA

1. Abstrak :dalam bahasa melayu(italic)
2. Pengenalan/latar belakang:kenapa tulis,kandungan,tajuk.

3. Penyataan masalah:kajian tokoh,literatur. Bentuk point/huraian:3.1,3.2,3.3….

4. Objektif: bentuk point/huraian: tingkah laku yang boleh diukur.

5. Pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks:
5.1 Prinsip pengajaran tatabahas

5.2 Teknik yang sesuai dengan konteks

5.3 RPH pengajaran tatabahasa: format RPH.

6. Penutup/kesimpulan/rumusan.

Rujukan APA


PENGHANTARAN TUGASAN


1.Email kepada pensyarah2.Hantar hardcopy &softcopy kepada tutor pada tutorial kedua : 16/10/2011(ahad).Pastikan tanda tangan di borang penghantaran bagi tujuan rekod.

PANDUAN TUGASAN:

PENGAJARAN TATABAHASA DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH


Prinsip Asas Pengajaran Tatabahasa Sekolah Rendah


a. Tatabahasa diajarkan secara penyerapan.
b. Contoh yang banyak penting membina kefahaman murid- murid
c. Banyakkan latih tubi
d. Alat bantu mengajar penting menyokong kefahaman
e. Menitikberatkan penggunaan tatabahasa yang betul.PENGAJARAN TATABAHASA DALAM KONTEKS


Oleh : Alias bin Selamat
Email : pakciklias@gmail.com

1.0 Abstrak
2.0 Pengenalan/latar belakang
3.0 Penyataan masalah:
4.0 Objektif
5.0 . Pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks:
        5.1 Prinsip pengajaran tatabahasa (5Markah)
        5.2 Teknik yang sesuai dengan konteks (10Markah)
        5.3 RPH pengajaran tatabahasa: format RPH(15Markah)
6.0 Penutup/kesimpulan/rumusan
7.0 Rujukan APA

JUSTIFIKASI PENULISAN:


1 Abstrak :1m/s
2 Pengenalan/ latar belakang :1 m/s
3 Penyataan masalah: 1 m/s
4 Objektif: 1 m/s
5 Pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks: (3-4 m/s)
     5.1 Prinsip pengajaran tatabahasa
     5.2 Teknik yang sesuai dengan konteks
     5.3 RPH pengajaran tatabahasa: format RPH : 7-8 m/s
6. Penutup/kesimpulan : 1-2  m/s

7 Rujukan Gaya APA . 5-10 rujukan

   (15-20 muka surat )


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Tarikh : 11.02.2011
Tahun : Lima Anggerik
Masa : 8.45 am -9.45 am
Tema : Keselamatan Jalan Raya
Tajuk : Sehari Bersama Program “ Street Smart “.

Fokus Utama :
7.1. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 2
1. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Fokus Sampingan:
6.1. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji
       termasuk maklumat daripada internet.

Aras 2
1. Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Mentafsir gambar atau papan tanda untuk mencari maksud sebenar.
2. Membaca dan menulis maksud gambar atau papan tanda yang ditunjukkan.
3. Mengembangkan idea perenggan dengan menggunakan kata dan ayat yang betul
4. Menulis maklumat yang didengar kepada genre naratif

Kemahiran Bahasa : Kemahiran menulis, Kemahiran membaca, Kemahiran mendengar dan Kemahiran
                               bertutur.
Sistem Bahasa :
Tatabahasa : Ayat Tunggal
Kosa Kata : Isyarat, Jejantas, Selekoh, Lencongan, Had laju, Lintasan, Kanan dan Kiri

Pengisian Kurikulum :
Ilmu - Pendidikan Kesihatan & Sivik
Nilai Murni - Berhati - hati, Sabar

Kemahiran Bernilai Tambah :-

1. Kemahiran Berfikir – Membanding dan Membeza, Mentafsir
2. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
3. Kemahiran Belajar Cara Belajar
4. Pembelajaran Konstruktivisme

Bahan Bantu Mengajar:

Rujukan URL: (slaid/ power point), LCD, Komputer, Lembaran Kerja, Petikan.

Pengetahuan Sedia Ada:
Murid mengetahui dan pernah melihat papan tanda peraturan di jalan raya.


Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
• Tambahan:
1.Tuliskan ruang refleksi
2.Tambahkan KBT ikut kesesuaian:
     2.1 koperatif
     2.2 kecerdasan pelbagai
     2.3 kajian masa depan.
3.dekat ruangan catatan tuliskan:

• tuliskan BBM, KBT, Nilai.